نقطه نظرات

جنس صدای او از جنسی بود که ما را وادار می‌کند بگوییم صدای او
شبیه هیچ خواننده دیگری نبود. او تنها شبیه خودش بود.

صدیق تعریف

ایرج با مرگ، به هنرش زندگی بخشید.

محمدرضا درویشی

بسطامی! خداوند گوهری به تو داده و من می‌خواهم این گوهر را شکل بدهم. او 6 سال شاگرد من بود. تا میانه دوره عالی هم با من کار کرد. آینده خوبی برایش پیش بینی می‌کردم. گلی بود که خیلی زود پرپر شد. افسوس که او دولت مستعجل بود.

محمدرضا شجریان

ایرج خواننده‌ای بی بدیل در کار خود بود. صدایش پخته بود
و کویری. راز ماندگاری ایرج در صدایش بود.

پرویز مشکاتیان